Zespoły Przedmiotowe

Regulamin działalności zespołów przedmiotowych funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli funkcjonują zespoły przedmiotowe powołane zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły.

 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły.

 3. Skład osobowy zespołów przedmiotowych określa dyrektor szkoły uwzględniając specyfikę nauczanych przez nauczyciela przedmiotów i rodzaj zadań do wykonania.

 4. Skład osobowy zespołów przedmiotowych może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.

 

§ 2

Zespoły przedmiotowe

 1. Zespół przedmiotów zawodowych – przewodniczący kierownik szkolenia praktycznego Teresa Strugarek.

 2. Zespół matematyczno – przyrodniczy – tworzą nauczyciele następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, chemia, fizyka, biologia – przewodniczący Janina Kaczmarek.

 3. Zespół przedmiotów humanistycznych – tworzą nauczyciele następujących przedmiotów: historia, geografia, język polski – przewodniczący Bogusław Rokosz.

 4. Zespół języków obcych – tworzą nauczyciele następujących przedmiotów język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski przewodniczący Iwanna Shcherbatyuk.

 5. Zespół przedmiotów sportowo – obronnych – tworzą nauczyciele następujących przedmiotów: wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne

 6. Zespół do spraw wychowawczych tworzą nauczyciele wychowawcy, pedagog szkolny, wicedyrektor do spraw wychowawczych – przewodniczący Barbara Brzezińska.

 7. Zespól do spraw internatu tworzą wychowawcy – przewodniczący Beata Sławińska.

 8. Zespół diagnozy i ewaluacji szkoły tworzą Teresa Strugarek kierownik szkolenia praktycznego, Beata Sławińska kierownik internatu, Elżbieta Nowek zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych oraz przewodniczący zespołów przedmiotowych – przewodniczący Regina Wąwoźna dyrektor szkoły.

 

§ 3

Zadania zespołów

 1. Zadaniem zespołów określonych w § 2 ust. 1-7 jest szeroko rozumiane doskonalenie i unowocześnianie procesu dydaktyczno – wychowawczego służące podnoszeniu jakości pracy nauczycieli i szkoły oraz zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów, umożliwiających rozwijanie talentów i zainteresowań.

 2. Zadaniem Zespołu Diagnozy i Ewaluacji Szkolnej jest organizowanie i przeprowadzanie badań z zakresu nadzoru pedagogicznego wynikającego z przyjętego planu nadzoru pedagogicznego w sierpniu na bieżący rok szkolny.

 3. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują:

 1. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

 2. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników szkolnych,

 3. dostosowanie przedmiotowych programów i planów pracy do standardów egzaminacyjnych

 4. wypracowanie stanowisk i uzgodnień do pracy z rodzicami uczniów,

 5. opracowywanie wniosków usprawniających pracę szkoły,

 6. wymianę doświadczeń pedagogicznych (lekcje otwarte, opracowanie i prezentacja ciekawych planów pracy itp.)

 7. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów (organizacja konkursów przedmiotowych, międzyprzedmiotowych i imprez ogólnoszkolnych)

 8. opracowywanie programów i projektów szkolnych oraz ich realizacja,

 9. doskonalenie warsztatu pracy (np. projekt międzyprzedmiotowy, opracowanie testów, sprawdzianów itp.)

 10. spotkania doskonaląco – informacyjne służące wymianie doświadczeń z ukończonych przez członków zespołu przedmiotowego form doskonalenia zawodowego,,

 11. organizowanie doradztwa zawodowego dla początkujących nauczycieli,

 12. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

 13. opiniowanie autorskich programów nauczania i projektów edukacyjnych.

 1. Zadaniem Zespołu Wychowawców jest:

 1. wymiana doświadczeń z zakresu organizacji procesu wychowawczego podczas rozwiązywania problemów wychowawczych,

 2. popularyzacja wśród uczniów i rodziców literatury popularno – naukowej, aktów prawnych i innych dokumentów, których problematyka dotyczy szeroko pojętego wychowania, profilaktyki i uzależnień, praw dziecka, praw i obowiązków ucznia,

 3. opracowywanie scenariuszy godzin wychowawczych dla klas, wymiana doświadczeń w tym zakresie,

 4. przygotowywanie tematyki szkoleń rodziców w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (pedagogizacja rodziców),

 5. wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów,

 6. wnioskowania do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w trudnych sprawach pedagogicznych i opiekuńczych.

§ 4

Plan pracy zespołu, zadania przewodniczącego

 1. Każdy zespół przedmiotowy pracuje zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły „Planem pracy zespołu przedmiotowego”, który powinien być złożony do 5 września każdego bieżącego roku szkolnego.

 2. Plan pracy zespołu przedmiotowego musi uwzględniać zadania zespołów przedmiotowych.

 3. W planie pracy zespołu przedmiotowego należy wskazać nauczycieli odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań.

 4. Do zadań przewodniczącego zespołu przedmiotowego należy:

 1. organizowanie pracy zespołu – ustalenie terminów i częstotliwości spotkań,

 2. monitorowanie rytmiczności wykonywania zadań zaplanowanych do realizacji,

 3. przedkładanie w wyznaczonym terminie sprawozdań z przebiegu pracy zespołu przedmiotowego: styczeń, czerwiec każdego bieżącego roku szkolnego,

 4. dokumentowanie pracy zespołu przedmiotowego (protokoły z posiedzeń, wypracowane materiały, raporty z przeprowadzonych badań, uczestnictwo w wybranych formach doskonalenia zawodowego itp.).

 

Nowa Sól 29.08.2011r.

 

Wnioski do pracy zespołów przedmiotowych w roku szkolnym 2011/2012

 1. Zwiększyć częstotliwość spotkań zespołów przedmiotowych.

 2. Kontynuować doskonalenie zawodowe, a szczególnie ukończenie kursów na egzaminatorów z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii.

 3. Przewodniczący zespołów przedmiotowych zobowiązani są do składania w wyznaczonym terminie sprawozdań z pracy zespołów.

 4. Przygotowanie testów sprawdzających wiedzę na początku i na zakończenie roku szkolnego.

 5. Opracowywanie wniosków usprawniających pracę szkoły,

 6. Organizować wewnątrzszkolne konkursy przedmiotowe.

 7. Organizować doradztwo zawodowe dla początkujących nauczycieli.