Kontrola Zarządcza - Ocena Ryzyka

Załącznik do zarządzenia dyrektora ZSP nr 2 w Nowej Soli nr 30/2/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku

 

Regulamin kontroli zarządczej

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

w Nowej Soli

 

 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów:

 1. Komunikatu nr 1 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego (Dz. U. Min. Fin. z dnia 19 maja 2010r.)

 2. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2004r., nr 82, poz. 560)

 3. Prawa zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r., nr 19, poz. 177)

 4. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2002r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

 5. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 6. Komunikatu Ministra Finansów z 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych nr 23 (Dz. U. z 2009r., nr 15, poz. 84)

 

Merytoryczne kwestie z zakresu gospodarki finansowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowe Soli w formie procedur uregulowane zostały osobnymi przepisami wewnętrznymi takimi jak;

 1. Zakładowy plan kont – Zarządzenie dyrektora szkoły z dnia 5 września 2011r. nr 34/6/2011

 2. Instrukcja kontroli obiegu dokumentów księgowych – Zarządzenie dyrektora szkoły z dnia 30 stycznia 2009r. nr 7/2/2009

 3. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania – Zarządzenie dyrektora szkoły z dnia 16 września 2011 nr 35/7/2011

 4. Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej – Zarządzenie dyrektora szkoły z dnia 30 stycznia 2009r. nr 8/3/2009

 5. Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania inwentaryzacji majątku – Zarządzenie dyrektora szkoły z dnia 26 września 2011 nr 37/9/2011

 6. Prowadzenie ewidencji sprawozdań budżetowych z dnia 20 stycznia 2010r. nr 19/1/2010

 7. Sposoby prowadzenia kontroli zarządczej z dnia 7 października 2011r. nr 25/8/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty i art. 69 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 68 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz w oparciu o „Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych”, określone w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) wprowadza się Regulamin Kontroli Zarządczej.

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą organizacji i zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w szkole.

 

Definicja kontroli zarządczej i jej cele

§ 2

 1. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań szkoły w sposób:

1) zgodny z prawem,

2) efektywny,

3) oszczędny,

4) terminowy.

2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

2) skuteczności i efektywności działania,

3) wiarygodności sprawozdań,

4) ochrony zasobów,

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

 1. efektywności i skuteczności przepływu informacji,

 2. zarządzania ryzykiem.

 

 

Środowisko wewnętrzne

 

§ 3

 

Zatrudnieni w szkole pracownicy są świadomi wartości etycznych, określonych w Kodeksie Etycznym Pracowników z dnia 25 marca 2009r., stanowiącym załącznik nr1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 4

 

 1. Rekrutacja nowych pracowników przebiega w taki sposób, aby zapewnić wybór najlepszego kandydata.

 2. Rekrutację nowych pracowników przeprowadza komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą:

 1. dyrektor,

 2. wicedyrektor,

 3. sekretarz szkoły.

 1. Kwalifikacje zatrudnionych w szkole pracowników niebędących nauczycielami określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za prace i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 82, poz. 493) oraz regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych (zarządzenie dyrektora szkoły z dnia 1 lipca 2009r, nr 14/9/2009

 2. Każdy pracownik szkoły posiada sformułowany na piśmie zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, przyjęty potwierdzonym podpisem pracownika. 

§ 5

 

Praca nauczyciela w szkole podlega ocenie. Szczegółowe regulacje dotyczące oceny pracy nauczyciela zawiera RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 r.). Szczegółowe wymagania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli są określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.).

 

§ 6

 

Strukturę organizacyjną szkoły, szczegółowy zakres kompetencji dyrektora, wicedyrektora i pozostałych pracowników określa statut szkoły.

 

 

Mechanizmy kontroli zarządczej

§ 7

 

Misją szkoły jest tworzenie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej oraz przygotowanie do dalszego kształcenia.

 

§ 8

 

 1. Cele szkoły są określane w rocznej perspektywie (załącznik nr 2).

 2. Cele szkoły na rok kolejny określa zespół w skład którego wchodzą:

   1. dyrektor szkoły,

   2. wicedyrektor,

   3. główny księgowy.

 

 1. Zespół określa cele szkoły na rok kolejny w terminie do 1września danego roku szkolnego.

 2. Wyznaczone przez zespół cele są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk, stanowiącym załącznik Nr 3 do regulaminu.

 3. Ryzyko należy rozumieć, jako prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, zaniechania lub działania, które mogą mieć negatywny wpływ na wykonywanie zadań bądź osiągnięcie celów. Identyfikacja ryzyka polega na ustaleniu ryzyka zagrażającego poszczególnym celom i zadaniom umieszczonym w rocznym planie działania szkoły. Podczas identyfikacji ryzyka stosowana jest kategoryzacja ryzyka.

 4. Ustala się następujące kategorie ryzyka:

 1. ryzyko finansowe,

 2. ryzyko dotyczące zasobów ludzkich,

 3. ryzyko działalności,

 4. ryzyko zewnętrzne.

Raz w roku dokonywana jest identyfikacja ryzyk w odniesieniu do możliwości zaistnienia zdarzenia (zagrożenia), które będzie miało wpływ na realizację celów i zdań realizowanych w szkole.

W procesie identyfikacji ryzyka wykorzystuje się:

a) ustalenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego,

b) wyniki ocen,

 1. wyniki kontroli.

 1. Analizę ryzyka; zidentyfikowane ryzyka poddaje się analizie mającej na celu:

   1. określenie prawdopodobieństwa wystąpienia (przyczyny, powtarzalność) danego ryzyka,

   2. eliminowanie jego skutków,

   3. określenie poziomów ryzyka:

a) ryzyko poważne - 3 punkty,

b) ryzyko umiarkowane - 2 punkty

c) ryzyko nieznaczne - 1 punkt

 1. Ryzykiem akceptowanym jest ryzyko nieznaczne. Ryzyko poważne i umiarkowane przekracza akceptowany poziom ryzyka. Zasady oceny wpływu ryzyka zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia.

 2. Reakcje na ryzyko i działania zarządcze.Na podstawie analizy ryzyka i przewidywanychskutków wystąpienia danego ryzyka określa się rodzaj możliwych reakcji na ryzyko:

   1. tolerowanie prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych zdarzeń i zjawisk,

   2. przeniesienie odpowiedzialności za skutki ich wystąpienia (w formie ubezpieczenia),

   3. wycofanie się z zadania,

   4. działania podejmowane przez dyrektora szkoły i pracowników w celu zmniejszenia danego ryzyka do zaakceptowanego poziomu. Arkusz identyfikacji, oceny i metod przeciwdziałania ryzyku określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

 

§ 9

 

 1. Raz w roku dokonywana jest identyfikacja ryzyk w odniesieniu do ustalonych celów.

 2. Zarządzanie ryzykiem odbywa się poprzez:

  1. identyfikacje ryzyka,

  2. monitorowanie realizacji zadań,

  3. analizę ryzyka i podejmowanie działań zaradczych.

 3. W procesie identyfikacji ryzyka wykorzystuje się ustalenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego, wyniki ocen i kontroli.

 4. Identyfikacji ryzyk dokonuje zespół określony w § 8 regulaminu.

 5. O terminie przeprowadzenia identyfikacji ryzyk decyduje dyrektor szkoły.

 6. Ponowna identyfikacja ryzyk jest przeprowadzana również w przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje szkoła.

 7. O przeprowadzeniu ponownej identyfikacji ryzyka decyduje dyrektor szkoły.

 8. Zidentyfikowane ryzyka są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk.

 9. Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie mającej na celu określenie możliwych skutków wystąpienia ryzyka.

 10. Analizy ryzyka dokonuje zespół określony w § 8 ust. 2 regulaminu.

 11. Przewidywane skutki wystąpienia ryzyka są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk.

 

§ 10

 

 1. Dyrektor szkoły i pozostali członkowie zespołu określonego z § 8 ust. 2 niniejszego regulaminu na podstawie wyników analizy ryzyka i przewidywanych skutków wystąpienia ryzyka określają rodzaj możliwych reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie).

 2. Członkowie zespołu określają działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu.

 3. Odpowiedzialność za realizację działań mających na celu zmniejszenie ryzyka do akceptowanego poziomu ponosi dyrektor szkoły i osoby odpowiedzialne za realizację celów szkoły za dany rok.

 

Mechanizmy kontroli finansowej

 

§ 11

 

Kontrolę finansową sprawuje dyrektor szkoły lub pracownicy, którzy przejęli obowiązki w zakresie gospodarki finansowej na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

 1. Kontrola finansowa, jako część systemu kontroli zarządczej, obejmuje:

 1. zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,

 2. badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,

 3. prowadzenie gospodarki finansowej.

 1. Do przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, których konsekwencją jest dokonanie wydatków ze środków publicznych, zobowiązani są:

 1. dyrektor szkoły, który przez kontrolę na etapie wstępnym i bieżącym, realizuje bieżącą kontrolę zarządczą gospodarki finansowej,

 2. pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne realizowanie zadań oraz inne upoważnione osoby.

 1. Wstępna ocena celowości planowanych zobowiązań i wydatków inwestycyjnych dokonywana jest przez dyrektora szkoły już na etapie przygotowywania projektu finansowego. Negatywna ocena celowości zaciągania zobowiązania, a co za tym idzie, dokonania wydatku, stanowi przesłankę odstąpienia od zamiaru realizacji zadania.

 2. W ramach kontroli wstępnej umów należy zwrócić uwagę, czy ustalenia w nich zaproponowane, a dotyczące kosztów są korzystne dla szkoły i mają pokrycie w planie finansowym szkoły.

 3. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wstępnej kontrolujący:

 1. zwraca bezzwłocznie nieprawidłowe dokumenty dyrektorowi szkoły z wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian lub uzupełnień,

 2. odmawia podpisania dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami,

 3. zawiadamia jednocześnie o ujawnionym fakcie bezpośredniego przełożonego, który podejmuje decyzje w sprawie dalszego toku postępowania odpowiednio do wagi nieprawidłowości.

 1. Merytoryczne kwestie z zakresu obiegu dokumentów oraz gospodarki finansowej w formie procedur kontroli są regulowane odpowiednimi przepisami wewnętrznymi, instrukcja kancelaryjna, regulamin kontroli.

 2. Szczegółowe zasady przeprowadzania wewnętrznej kontroli finansowej zawarte są w zarządzeniu dyrektora szkoły z dnia 7 października 2010r. nr 25/8/2010 w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej.

 3. Jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem bądź utratą dokumentów określa instrukcja kancelaryjna, przyjęta zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 13 listopada 2009 nr 16/11/2009 w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

 

Monitorowanie i ocena

 

§ 12

 

 1. Monitoring to proces oceny działania systemu w określonym czasie.

 2. Dyrektor w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitoruje skuteczność kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów.

 3. Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej zobowiązany jest także wicedyrektor oraz inni pracownicy pełniący funkcje kierownicze.

 4. Wszyscy pracownicy przekazują dyrektorowi informacje, mające wpływ na ocenę i doskonalenie kontroli zarządczej.

 5. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania i usprawnienia systemu kontroli zarządczej.

 6. Dyrektor szkoły podejmuje środki zaradcze wobec wszelkich zaobserwowanych problemów w funkcjonowaniu kontroli zarządczej, w szczególności poprzez zmianę i aktualizację funkcjonujących w szkole procedur i regulaminów.

 

§ 13

 

 1. Co najmniej raz w roku, w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzana jest samoocena systemu kontroli zarządczej.

 2. Samooceny dokonuje dyrektor szkoły.

§ 14

 

 1. Wyniki monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych audytów i kontroli są podstawą oceny stanu kontroli zarządczej w szkole.

 2. Ocena stanu kontroli zarządczej stanowi podstawę do oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, sporządzanego przez dyrektora szkoły za poprzedni rok.

 3. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1581).

§ 15

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

.......................................................

(podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. MARII DĄBROWSKIEJ

W NOWEJ SOLI

Preambuła

Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyki Pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli. Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie klientów szkoły o standardach jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli. Kodeks etyczny pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli oparty został na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności.

Postanowienia wstępne

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:

1. Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli;

2. Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli;

3. Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli posiadającego status pracownika samorządowego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) oraz nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).

Zasady ogólne

Art.1

Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników Szkoły w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej

Art.2

1. Pracownik traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej.

2. Za uniwersalne zasady powszechnie stosowane przyjmuje bezstronność obiektywizm, praworządność, uczciwość, rzetelność, lojalność, przejrzystość, skuteczność i odpowiedzialność.

3. Przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

4. Pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonując ją z poszanowaniem godności innych i własnej.

Wykonywanie obowiązków

Art. 3

1. Pracownik wykonuje obowiązki rzetelnie i bezstronnie wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności.

2. Pracownik w szczególności:

a. rozpatruje sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki, z wrażliwością, mając na względzie wiek, zdolność rozumienia przez klienta skomplikowanych przepisów;

b. pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań;

c. nie uchyla się od podejmowania rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie, w ramach swoich kompetencji;

d. jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie, z najlepszą wolą;

e. w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami;

f. traktuje klientów w podobnych okolicznościach w taki sam sposób;

g. jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do ich naprawienia;

h. racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje majątkiem Szkoły i środkami publicznymi, będąc gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie;

i. dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym w trybem działania;

j. jest lojalny wobec swoich zwierzchników, gotów do wykonywania służbowych poleceń w sposób w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełniania pomyłek.

Merytoryczne przygotowanie do pracy

Art. 4

1. Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji, kompetencji i wiedzy.

2. Pracownik w szczególności:

a. dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności sprawy;

b. rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w Szkole;

c. jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego uzasadniania własnych decyzji i sposobu postępowania;

d. jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczeń i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej, do korzystania z pomocy ekspertów;

e. jeżeli w sprawie wyrażane są zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej, merytorycznej argumentacji;

f. przestrzega zasad poprawnego zachowania, zapobiega napięciom w pracy.

Zasada przejrzystości postępowania i zapobiegania korupcji

Art. 5

1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od wszelkich podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności, czy też korupcji.

2. Pracownik w szczególności:

a. w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom;

b. nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym;

c. nie demonstruje zażyłości z osobami publicznymi znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu;

d. nie podejmuje żadnych prac i zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;

e. od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści;

f. udostępnia obywatelom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami zawartymi w ustawach;

g. nie ujawnia informacji poufnych (w tym stanowiących tajemnicę służbową i tajemnicę pracodawcy) ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia

Zasada neutralności politycznej

Art.6

1.Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.

2. Pracownik w szczególności:

a. nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych;

b. rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy;

c. dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych;

d. zapewnia jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne.

Postanowienia końcowe

Art. 7

1.Pracownicy są zobowiązani przestrzegać przepisów kodeksu i kierować się jego zasadami.

2. Za nieprzestrzeganie zapisów niniejszego kodeksu pracownicy ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną zgodnie z aktami prawnymi będącymi podstawą jego opracowania.

a. ustawą o pracownikach samorządowych;

b. ustawą Kartą Nauczyciela;

c. ustawą o systemie oświaty;

d. Regulaminem Pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli.

 

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/08/09

 

Załącznik nr 2

Misja oraz istotne cele i zadania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli

Misja szkoły

Indywidualny i wszechstronny rozwój uczniów oraz wyposażanie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające im dalszą naukę oraz funkcjonowanie na rynku pracy. Harmonijna realizacja funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w celu wprowadzenia uczniów w różne dziedziny życia i nauki.

Cele i zadania na rok szkolny 2011/2012

 

Lp.

 

Cele

 

Zadania w ramach celów

 

Mierniki wykonania zadania

Komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Edukacyjny

Zwiększenie liczby uczniów przyjętych do szkoły

Liczba uczniów rozpoczynających naukę w szkole

Dyrekcja szkoły, zespół promocyjny

 

 

Promocja nowego kierunku technik usług fryzjerskich oraz podejmowanie nauki w zawodach deficytowych

Zakładany nabór

Dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, zespół promocyjny

 

 

Posługiwanie się najnowszą technologią informacyjną

Modernizacja pracowni komputerowej – liczba wymienionych komputerów

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo

Zmniejszenie czynów spenalizowanych w szkole poprzez stosowanie programu wychowawczego, profilaktycznego i programu bezpieczna szkoła

Spadek liczby czynów uznanych za zabronione oraz wykroczeń w stosunku do lat ubiegłych

Pedagog szkolny, rada pedagogiczna, dyrekcja szkoły

 

 

Ochrona przeciwpożarowa budynków szkolnych

Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych, dokumentacja z przeprowadzonych kontroli, wyposażenie w ogólnodostępny sprzęt gaśniczy

Dyrektor szkoły, kierownik administracyjno – gospodarczy

 

 

Organizacja zajęć w salach gimnastycznych, na boiskach szkolnych a także poza terenem szkoły

Znajomość regulaminu korzystania z sali gimnastycznej, boiska szkolnego i regulaminu wycieczki

Prowadzący nauczyciele

 

 

Remonty i modernizacja szkoły

Zwiększenie bezpieczeństwa, wartość poniesionych nakładów

Dyrektor szkoły, kierownik administracyjno – gospodarczy

 

3.

 

Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej

 

Szkolenia zewnętrzne, studia podyplomowe, szkoleniowe rady pedagogiczne

 

Liczba przeszkolonych

 

Dyrektor szkoły

 

 

Zakup pomocy dydaktycznych

Liczba zakupionych pomocy dydaktycznych

Dyrektor szkoły

 

 

Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego

Liczba nauczycieli z uzyskanym stopniem awansu zawodowego

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Finansowy

Wdrożenie programu szczegółowej gospodarki magazynowej

Zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych

Dyrektor szkoły, sekretarz

 

 

Termomodernizacja (ocieplenie, wymiana okien, drzwi)

Zmniejszenie kosztów energii

Dyrektor szkoły

 

 

Planowanie dochodów i wydatków na rok kalendarzowy

Ustalenie budżetu

Dyrektor szkoły, główny księgowy

 

 

Zatwierdzone: Rada Pedagogiczna dnia 3 października 2011r.

 

Załącznik nr 3

Kategorie ryzyka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli

Kategorie ryzyka

Źródło przyczyn, skutki

Ryzyko finansowe

Budżetowe

Związane z planowaniem dochodów i wydatków, dostępnością środków publicznych, dokonywaniem wydatków i pobieraniem dochodów, brak środków na organizację dodatkowych zajęć i kół zainteresowań

Oszustwa i kradzieży

Związane ze stratą środków rzeczowych i finansowych, będącą wynikiem przestępstwa lub wykroczenia

Podlegające ubezpieczeniu

Związane ze stratami finansowymi, które mogą być przedmiotem ubezpieczenia, np. ryzyko pożaru, wypadku, zalania itp.

Zamówień publicznych i zlecania zadań publicznych

Związane z podejmowaniem decyzji oraz udzielaniem zamówień publicznych lub zlecaniem zadań publicznych jednostkom nadzorowanym, np. ryzyko naruszenia zasad, form lub trybu ustawy o zamówieniach publicznych

Odpowiedzialności

Związane z obowiązkiem zapłaty kwot pieniężnych tytułem, np. odszkodowań, odsetek karnych, kosztów procesowych

Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Związane z kosztami na realizację projektu, zwiększenie wydatków, nie zaplanowanych w budżecie do czasu otrzymania transzy unijnej

Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich

Personel

Związane z liczebnością i kompetencjami pracowników

Bhp

Związane ze zdrowiem pracowników i wypadkami przy pracy

Ryzyko działalności

Regulacji wewnętrznych

Związane z istnieniem i adekwatnością regulacji wewnętrznych

Organizacji i podejmowania decyzji

Związane ze strukturą organizacyjną, organizacją pracy oraz przekazywaniem obowiązków i uprawnień, np. ryzyko nieprecyzyjnie określonych obowiązków, ryzyko braku formalnie powierzonych obowiązków, ryzyko nieodpowiedniej struktury organizacyjnej

Kontroli wewnętrznej

Związane z funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej, np. ryzyko niedostatecznej kontroli, ryzyko nieskutecznych mechanizmów kontrolnych

Informacji

Związane z jakością informacji na podstawie których podejmowane są decyzje, np. ryzyko braku komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Wizerunku

Związane z wizerunkiem szkoły, np. ryzyko negatywnych opinii o działalności szkoły

Systemów informatycznych

Związane z używanymi w szkole systemami i programami informatycznymi oraz ochrona zawartych w nich danych, np. ryzyko awarii, ryzyko udostępnienia danych osobom nieuprawnionym, ryzyko nieuprawnionych modyfikacji danych

Ryzyko działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej. Promocja

Egzaminy zewnętrzne

Związane z niezadawalającymi wynikami z egzaminów zewnętrznych (maturalnych i z przygotowania zawodowego)

Wyniki klasyfikacji

Niskie wyniki klasyfikacji śródrocznej i końcowej uczniów

Niska frekwencja

Niska frekwencja śródroczna i końcowo roczna

Realizacja podstawy programowej

Planowe i terminowe realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Zagrożenia wychowawcze

Nie wypełnianie obowiązku szkolnego, zachowania agresywne oraz łamanie procedur przyjętych w szkole

Zjawiska o charakterze patologicznym

Uczeń jako ofiara przemocy, nauczyciel jako ofiara przemocy, uczniowie odurzający się lub będący pod wpływem alkoholu

Nabór do klas pierwszych

Słabe zainteresowanie proponowanymi kierunkami nauczania

Współpraca z rodzicami

Brak zainteresowania ze strony rodziców efektami pracy dziecka w szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryzyko finansowe

Opis ryzyka

Skutki wystąpienia ryzyka

 

1. Wykonywanie zadań niezgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

 

 

 

 

 

2. Tworzenie planu rzeczowo – finansowego, brak ujęcia kosztów dodatkowych, wydatki niezgodne z planem.

 

 

 

3.Nieprawidłowe naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i świadczeń.

 

 

 

4. Nieprawidłowe i nieterminowe wpłaty za projekty unijne, braki w dokumentacji.

1.Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2. Nieprawidłowe planowanie wydatków.

Nieprawidłowe lub niekompletne sporządzanie sprawozdań finansowych.

1.Niezgodność planu z celami i zadaniami szkoły.

2. niewłaściwe gospodarowanie zasobami.

3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

1. Konieczność korekty.

2. Uzupełnienie dokumentacji.

3. Kary i odsetki.

4. Opóźnienia w otrzymywaniu świadczeń.

1. Konieczność korekt

2. Uzupełnienie braków w wymaganej dokumentacji.

3. Niezgodność między rozdysponowaniem środków a regulaminem

Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich

1.Brak opracowanej strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

 

2. Nieprawidłowo przeprowadzany nabór na wolne stanowiska pracy.

 

 

 

 

3. Nieprawidłowo naliczany okres zatrudnienia, nieterminowość wypłat.

 

4. Brak dokumentacji czasu pracy, brak nadzoru ze strony kadry kierowniczej, niewłaściwe rozliczanie czasu pracy.

 

 

 

5. Nieprowadzenie szkoleń bhp dla nowozatrudnionych i dla pracowników.

 

 

6. Pracownik nie posiada stosownych badań

1.Brak przejrzystych zasad dotyczących zatrudnienia, awansu zawodowego, szkoleń, nagród.

1. Zatrudnienie pracowników o kwalifikacjach lub cechach osobowościowych nieodpowiednich do powierzonego stanowiska pracy.

2. Przyjęcie dokonane niezgodnie z przyjętymi procedurami wewnętrznymi.

1. Roszczenia pracowników, pozwy sądowe, naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

1. Wykorzystywanie godzin służbowych do załatwiania spraw prywatnych.

2. Niewłaściwe rozliczanie godzin.

3. Wypłata wynagrodzenia za czas nieprzepracowany.

1. Brak świadomości zagrożenia na stanowisku pracy.

2. Zwiększenie zagrożenia wypadkowością.

1. Naruszenie przepisów w tym zakresie.

Ryzyko działalności

1. Podejmowanie działań niezgodnych z przepisami, nieznajomość prawa, brak porady prawnej.

2. Brak przepływu informacji między pracownikami i komórkami, brak wiedzy o zakresie ich obowiązków.

 

3. Niewłaściwe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (zakup niezgodny z przepisami, nieterminowość realizacji zamówień, zakup usług i dostaw bez przestrzegania wewnętrznych procedur).

 

4. Awarie systemu informatycznego

 

5. Nieprawidłowe obchodzenie się z dokumentami (ujawnianie danych, dostęp do danych, przechowywanie dokumentów).

6. Nieodpowiedni zakres obowiązków.

 

 

 

 

 

7. Niestaranność prowadzenia ksiąg inwentarzowych.

 

8. Nieprawidłowy nadzór nad inwestycjami, błędne rozliczenia remontów.

 

 

 

9. Niewłaściwe zabezpieczenie dokumentów.

 

 

10. Ochrona mienia (właściwe zabezpieczenie p.poż, monitoring).

11. Nieterminowy obieg korespondencji.

 

12. Niewłaściwa obsługa sekretariatu.

 

13. Nieterminowość zawierania umów na ubezpieczenia mienia.

 

 

14. Wypadki w pracy

1. Naruszenie przepisów.

2. odpowiedzialność prawna za błędne decyzje.

1. Niewłaściwe określenie postępowania kontrolnego.

2. Nieefektywne gospodarowanie majątkiem.

1. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2. Naruszenie prawa zamówień publicznych.

3. Nieracjonalne zakupy.

4. Zła jakość nabywanych usług.

1. Utrata danych.

2. Unieruchomienie serwera.

1. Odpowiedzialność karna.

2. Naruszenie przepisów o ochronie danych.

1. Odmowa wykonania polecenia.

2. Przypisanie obowiązków niezgodnych z zajmowanym stanowiskiem.

3. Niemożliwość wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych.

1. Brak dokumentacji.

2. Niemożność ustalenia faktycznego stanu majątkowego.

1. Niewłaściwe wydatkowanie środków publicznych.

2. Niezrealizowanie inwestycji.

3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

1. Brak dokumentacji archiwum.

2. Utrata dokumentacji.

3. Ujawnienie danych osobowych.

1. Zagrożenie mienia i osób.

2. Dewastacja, włamania, kradzieże.

1. Nieterminowość załatwiania spraw, straty finansowe.

1. Nieterminowe załatwianie spraw.

2. Dezorganizacja pracy.

1. Ubezpieczenie nie obejmuje całości mienia lub posiada zaniżoną wartość.

2. Odszkodowanie nie pokrywa całości kosztów powstałej szkody.

1. Naruszenie przepisów w tym zakresie.

2. Brak świadomości o zagrożeniach (szkolenie).

Ryzyko działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej. Promocja

1.Niskie wyniki uzyskane na egzaminach zewnętrznych.

 

 

2. Niskie wyniki klasyfikacji.

 

 

 

 

 

3. Niska frekwencja.

 

 

 

 

 

4. Zagrożenia wychowawcze.

 

 

 

 

5. Nabór do klas pierwszych.

 

 

6. Brak programu współpracy z rodzicami.

1. Niewłaściwe przygotowanie do egzaminów.

2. Nie prowadzenie dodatkowych zajęć.

1. Metody i formy zajęć niezadawalające.

2. Słaba frekwencja.

3. Brak konsekwencji w wyegzekwowaniu nabytych wiadomości.

1. Możliwość nie zaliczenia semestru.

2. Braki w opanowaniu wiedzy.

3. Naruszenie przepisów obowiązujących w szkole.

4. Niewłaściwe rozliczanie opuszczonych godzin.

1. Łamanie procedur szkolnych.

2. Naruszenie dyscypliny.

3. Zagrożenie osób i mienia szkolnego.

4. Odpowiedzialność karna.

 

1. Niewłaściwa promocja.

2. Słaba oferta.

3. Redukcja etatów.

1. Brak dokumentacji.

2. Skargi ze strony rodziców.

3. Łamanie przepisów.

 

 

Załącznik nr 4

Zasady oceny wpływu ryzyka

Wpływ

Przesłanki

 

 

Wysoki – 3 punkty

Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje uszczerbek mający krytyczny lub bardzo duży wpływ na realizację kluczowych zadań albo osiąganie założonych celów – poważny uszczerbek w zakresie jakości wykonywanych zadań, poważna strata finansowa albo na niekorzystny wizerunek szkoły.

Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego.

 

 

Średni – 2 punkty

Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje znaczącą stratę posiadanych zasobów, ma negatywny wpływ na efektywność działania, jakość wykonywanych zadań, wizerunek szkoły.

Z wystąpieniem zdarzenie objętego ryzykiem może się wiązać trudny proces przywracania stanu poprzedniego.

Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje niewielką stratę finansową.

Niski – 1 punkt

Zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań. Nie wpływa na wizerunek szkoły. Skutki zdarzenia można łatwo usunąć.

 

2. Zasady oceny stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

 

Prawdopodobieństwo

Przesłanki

Wysokie – 3 punkty

Istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem, zdarzy się wielokrotnie w ciągu roku.

Średnie – 2 punkty

Istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem, zdarzy się kilkakrotnie w ciągu roku.

Niskie – 1 punkt

Istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem, zdarzy się raz lub nie zdarzy się w ciągu roku.

 

Załącznik nr 5

 

Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenie metody przeciwdziałania ryzyku

 

PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU

Lp.

 

Cel zadanie

 

Czynnik ryzyka

Ryzyko

(wraz z podaniem kategorii)

 

Wpływ

 

Prawdopodobieństwo

 

Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • prawdopodobieństwo – ocena ryzyka wg przyjętej skali

 

Zasady wypełniania arkusza

 

Kolumna

Sposób wypełniania

 

Numer kolejny celu lub zadania według propozycji do planu działania CEA

 

Nazwa celu lub zadania zamieszczonego w propozycji do planu działania CEA

 

Wskazanie czynnika ryzyka

 

Wskazanie kategorii ryzyka

 

Ocena wpływu w skali wysoki średni – niski od 1 do 3 punktów

 

Ocena prawdopodobieństwa w skali wysokie /średnie/ niskie od 1 do 3 punktów

 

Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku, np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi, bieżący nadzór głównego księgowego